logo Atlas AG
CZ EN DE

GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů obchodní společnosti

Atlas Advertising Group s.r.o.

(dále jen „Informační podmínky“)

Tyto Informační podmínky upravují zpracování osobních údajů obchodní společností Atlas Advertising Group  s.r.o., se sídlem Na Louce 1, Králův Dvůr, PSČ 267 01, IČO: 25128931, v rámci jejího podnikání. V souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti,  obchodní společnost Atlas Advertising Group  s.r.o. shromažďuje a zpracovává mimo jiné i osobní údaje o svých klientech. V těchto Informačních podmínkách mají následující pojmy tento význam:

Správce“ znamená společnost Atlas Advertising Group  s.r.o., se sídlem Na Louce 1, Králův Dvůr, PSČ 267 01, IČO: 25128931,

GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“),

Smlouva“ znamená jakoukoliv smlouvu, závaznou objednávku či dohodu mezi obchodní společností Atlas Advertising Group  s.r.o. a klientem, na jejímž základě Atlas Advertising Group s.r.o. poskytuje Klientovi služby či zboží, jejichž součástí je zpracování osobních údajů Atlas Advertising Group s.r.o.,

Klient“ znamená objednatele služeb či zboží od obchodní společnosti Atlas Advertising Group s.r.o.,  který s Atlas Advertising Group s.r.o. uzavřel Smlouvu.

Úvodní ustanovení

Správce poskytuje Klientovi služby, které jsou předmětem Smlouvy. Tyto Informační podmínky jsou závazné pro všechny Smlouvy, jejichž součástí jsou i osobní údaje Klienta. Uzavřením Smlouvy Klient prohlašuje, že se s těmito Informačními podmínkami seznámil, v plném rozsahu jim porozuměl a že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle těchto Informačních podmínek. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že bude mezi Klientem a Správcem uzavřena samostatná smlouva o zpracování osobních údajů, má taková smlouva před těmito informačními podmínkami přednost.

Rozsah zpracování osobní údajů Klienta

Správce zpracovává  zejména níže uvedené údaje týkající se Klienta :

 1. kontaktní údaje ( doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresy trvalého či přechodného bydliště,  telefonní čísla, e-mailové adresy, u fyzické osoby podnikatele též místo podnikání, daňové identifikační číslo a IČ, ID datové schránky  ),

 2. identifikační údaje ( jméno, příjmení, titul, společnost, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, číslo občanského průkazu, státní příslušnost )

 3. údaje o bankovním spojení,

 4. IP adresa,

 5. údaje vzniklé na základě trvání Smlouvy,

 6. ( dále jen jako „Osobní údaje“).

 7. Správce zpracovává Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném, a to pro účely plnění Smlouvy.

 8. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci a externí pracovníci Správce a v potřebném rozsahu také třetí osoby.

 9. Osobní údaje budou zpracovány strojově, a to prostřednictvím počítačů a počítačových programů a/nebo v písemné podobě.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb dle Smlouvy pro Klienta.

 

Povinnosti při zpracování osobních údajů

Správce zabezpečí ochranu osobních údajů odpovídajícími technickými a organizačními prostředky, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům pro práva a svobody subjektu údajů.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Správce může do zpracování zapojit dalšího zpracovatele.

Správce na výslovnou žádost poskytne Klientovi všechny informace a dokumenty potřebné pro prokázání splnění svých povinností stanovených v těchto Podmínkách a v GDPR a umožní výkon kontroly ze strany Klienta.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává údaje, které mu byly poskytnuty v souvislosti s poskytování jeho služeb, údaje z dostupných rejstříků seznamů či evidencí, z veřejně dostupných a přístupných informací ( jako např. Internet ) i z dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis.

Předání Osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje mohou být ze strany Správce předány třetím osobám, je-li to nezbytné v rámci plnění Smlouvy.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, tak v tomto případě nenese Správce za tato zpracování odpovědnost.

Doba zpracování Osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat Osobní údaje po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, minimálně však po dobu trvání Smlouvy. V případě, že se jedná o dlouhodobý nebo opakovaný obchodní vztah může Správce zpracovávat Osobní údaje až do doby, kdy neobdrží ze strany Klienta písemný pokyn k ukončení zpracování jeho Osobních údajů. Po ukončení Smlouvy je Správce povinen, a to na základě písemného pokynu Klienta, vymazat Osobní údaje ze své databáze.

Povinnost mlčenlivosti

 1. Osobní údaje zpracovávané Správcem jsou považovány za důvěrné. Správce není oprávněn sdělovat neoprávněné třetí osobě důvěrné informace a využívat je v rozporu s jejich účelem pro svůj neoprávněný prospěch nebo pro neoprávněný prospěch třetích osob.

 2. Povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na informace, které jsou veřejně známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti Správce. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na informace, které byly zproštěny mlčenlivosti ze strany Klienta nebo jsou vyžádány policií České republiky, soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem.

 3. Kategorie subjektů údajů

 4. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zpracovává Správce Osobní údaje následujících kategorií subjektů Osobních údajů:

  1. Klienta

  2. smluvní a obchodní partneři Klienta, zákazníci Klienta

  3. zaměstnanci Klienta.

Práva subjektů osobních údajů dle GDPR

 1. Klient má právo na přístup k osobním údajům - Klient má právo získat od Správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 2. Správce na výslovnou žádost poskytne Klientovi všechny informace a dokumenty potřebné pro prokázání splnění svých povinností stanovených v těchto Informačních podmínkách a v GDPR a umožní výkon kontroly ze strany Klienta.

 3. Klient má právo na opravu osobních údajů - Klient má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit. Pro ostatní subjekty je toto právo omezeno s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti.

 4. Klient má dále mj. právo požadovat omezení zpracování, vznést stížnost nebo námitku proti zpracování Osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů a další práva stanovená v GDPR.

 5. Klient má dále právo na výmaz Osobních údajů v případě, že o tuto skutečnost Správce písemně požádá a Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 

Závěrečné ustanovení

 

 1. Tyto Informační podmínky se vydávají na dobu neurčitou.

 2. Informační podmínky  mohou být měněny formou vydání nových informačních podmínek.

 3. Aktuální znění Informačních podmínek je zveřejněno na webových stránkách Správce.

 

Kontaktní údaje na Správce

V případě dotazů, stížností či připomínek týkající se uplatnění práv subjektů ohledně Osobních údajů, můžete kontaktovat Správce, a to prostřednictvím e-mailové adresy: foglar@atlas-ag.cz nebo písemně na adresu sídla, která je uvedena v záhlaví těchto Informačních podmínek.